Chiến dịch Bảo vệ Chủ quyền Biên giới

Lực lượng Công tác Liên Cơ quan (JATF) OSB là sáng kiến toàn chính phủ, được các cơ quan chính phủ liên bang hỗ trợ và gồm có ba toán công tác. Những toán công tác này là:

  • Toán Công tác Ngăn chặn và Răn Đe—do Australian Federal Police phụ trách
  • Toán Công tác Phát hiện, Chặn lại và Chuyển giao—do Australian Border Force phụ trách, bao gồm Ban Chỉ Huy Biên giới Hàng hải
  • Toán Công tác Giam giữ và Trục xuất—do Australian Border Force phụ trách

Biểu đồ tổ chức  (63KB PDF)

Tin tức

Tất cả bản tin truyền thông, các tin cập nhật về hoạt động và bản đánh máy liên quan đến OSB hiện được phổ biến tại phòng tin tức của chúng tôi.