ස්වාධිපත්‍ය දේශසීමා මෙහෙයුම

OSB ඒකාබද්ධ නියෝජිත කාර්යසාධක බලකාය (JATF) යනු මුළුමණින්ම රාජ්‍ය වැඩසටහනකි; ඊට පුළුල් පරාසයක ෆෙඩරල් ආණ්ඩු කාර්යාංශවල සහාය ලැබෙන අතර මෙහෙයුම් කාර්යසාධන කණ්ඩායම් තුනක් ඇතුළත් වේ. මෙම කාර්යසාධන කණ්ඩායම් වන්නේ:

  • Australian Federal Police මගින් මෙහෙයවන බාධා කිරීම් සහ නිවාරණ කාර්යසාධන කණ්ඩායම
  • Australian Border Force මගින් මෙහෙයවන සොයා ගැනීමේ, බාධා කිරීමේ සහ මාරු කිරීමේ කාර්යසාධන කණ්ඩායම, මීට නාවුක දේශසීමා සේනාංකයද ඇතුළත් වේ
  • Australian Border Force මගින් මෙහෙයවන රඳවා තැබීමේ සහ ඉවත් කිරීමේ කාර්යසාධන කණ්ඩායම

සංවිධාන සිතියම (63KB PDF)

ප්‍රවෘත්ති

OSB හා සම්බන්ධ සියලු මාධ්‍ය නිවේදන, මෙහෙයුම් යාවත්කාල කිරීම් සහ පිටපත් අපේ ප්‍රවෘත්ති අංශයෙන් ලබාගත හැකිය.