خارج از آسترالیا

هرشخصیکه سعی کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا سفر کند، بازگشت داده خواهد شد یا به کشور اصلی اش فرستاده می شود.

سرحدات آسترالیا بروی هر شخصیکه سعی کند بطور غیرقانونی وارد آسترالیا گردد، بسته می باشد و این سرحدات همینطور مسدود باقی خواهند ماند.

با سفر کردن بطور غیرقانونی به آسترالیا، شما هیچگونه مفاد مالی بدست نخواهید آورد.

فریب دروغ های قاچاقبران انسانها را نخورید، ایشان صرف پول شما را می گیرند.

تلاش برای رسیدن به آسترالیا بطور غیرقانونی ذریعه کشتی یک عمل بیهوده و بیحد خطرناک است.

عملیات سرحدات مستقل

دولت آسترالیا تدابیر شدید حفاظتی سرحدات خویشرا به منظور ریشه کن ساختن قاچاق انسانها و جلوگیری اشخاص از به مخاطره انداختن حیات شان در ابحار است.

This poster represents the 'you will be turned back' policy. The poster directs the reader to www.australia.gov.au/novisa

تحت OSB، هر شخصیکه سعی کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا سفر کند، به کشور محل آغاز مسافرتش بازگشت داده خواهد شد.

رسیدگی به دوسیه و استقرار در آسترالیا هرگز یک گزینه برای هر شخصیکه بطور غیرقانونی ذریعه کشتی سفر کند، نخواهد بود.

آسترالیا به حفاظت از سرحدات خویش و خاتمه بخشیدن به فعالیت های جنایی قاچاق انسانها متعهد باقی می ماند.

دولت آسترالیا یک سلسله فعالیت های معلوماتی خارج از کشور را غرض آگاهی اشخاصیکه در صدد سفر کردن غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا اند، ارائه می کند تا بدانند که استقرار در آسترالیا هرگز برایشان یک گزینه نخواهد بود.

 1000 روز سرحدات مستحکم و محفوظ

به دروغ های قاچاقبران انسان ها گوش ندهید

قاچاقبران انسانها برایتان می گویند که آسترالیا به مرور زمان پالیسی خویشرا تغیر خواهد داد. دولت آسترالیا موقف جدی خود را تغیر نداده است و نخواهد داد.

هرشخصیکه سعی کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا سفر کند، در آسترالیا مستقر نخواهد شد.

این قوانین شامل حال همه اشخاص می گردد – خانواده ها، اطفال بدون سرپرست، اشخاص تعلیم یافته و ماهر. هیچگونه استثنایی وجود ندارد.

پول خود را به هدر ندهید. به دروغ های قاچاقبران انسان ها گوش ندهید.

ثبت نام نزد کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در اندونیزیا

دولت آسترالیا مقررات استقرار پناهندگان خویشرا از کشور اندونیزیا تغیر داده است.

اگر بتاریخ 1 جولای 2014 یا بعد آن به اندونیزیا سفر کرده اید و نزد UNHCR ثبت نام کرده اید، شما مستحق استقرار مجدد در آسترالیا نمی باشید.

همچنان سهمیه استقرار مجدد از اندونیزیا به آسترالیا برای اشخاصیکه قبل از تاریخ 1 جولای 2014 نزد UNHCR در اندونیزیا ثبت نام کرده اند، نیز کاهش یافته است.

این قوانین شامل حال همه اشخاص می شود. هیچگونه استثنایی وجود ندارد.

ورقه معلوماتی

معلومات بیشتر

برای کسب معلومات بیشتر راجع به پروگرام بشردوستانه و پناهندگان آسترالیا به لینک Refugee and Humanitarian مراجعه کنید.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به تغیرات اخیر در ویزه ها بشردوستانه و پناهندگان به لینک Refugee and Humanitarian visas مراجعه کنید.

برای دسترسی به آخرین اخبار راجع به پناهندگان، رسیدگی به دوسیه های در خارج از آسترالیا، ترتیبات استقرار و پروگرام بشردوستانه و پناهندگان آسترالیا به لینک

  Department of Immigration and Border Protection's newsroom مراجعه کنید.