عملیات سرحدات مستقل

گروه ویژه مختلط عملیات سرحدات مستقل (JATF) یک ابتکار همه جانبه دولت است که توسط نهاد های مختلف دولتی حمایت می گردد و مشتمل بر سه گروه ویژه عملیاتی می باشد که عبارت اند از:

  • گروه ویژه اختلال و ممانعت – تحت رهبری Australian Federal Police
  • گروه ویژه کشف، دستگیری و انتقال – تحت رهبری Australian Border Force، که مشمول رهبری قوای حفاظت سرحدات بحری می باشد
  • گروه ویژه توقیف و اخراج – تحت رهبری Australian Border Force

گراف تشکیلات -  (63KB PDF)

اخبار

تمام مصاحبه های مطبوعاتی، اخبار اخیر عملیاتی و نسخه های مربوط به OSB در لینک newsroom ما موجود است.