ورقه معلوماتی: معلومات برای اشخاصیکه قبلاً در آسترالیا بسر می برند

عملیات سرحدات مستقل چه است؟

عملیات سرحدات مستقل یک عملیات امنیتی سرحدات آسترالیا است که توسط قوای نظامی سرحدی اجرا می شود و هدف آن مبارزه علیه قاچاق انسانها از طریق ابحار و حفاظت سرحدات آسترالیا است.

آسترالیا متعهد است که فعالیت های جنایتکارانه قاچاق انسانها را خاتمه بخشد و از به مخاطره افتادن جانهای اشخاص بیچاره که سعی می کنند ذریعه کشتی های ناامن خود را به آسترالیا برسانند، جلوگیری کند.

تقریبا سه سال از تاریخ ورود آخرین کشتی قاچاق انسانها می گذرد. تمام کشتی های قاچاق انسانها که بعد از این تاریخ تلاش کرده اند به آسترالیا بیایند، دستگیر و به کشور محل آغاز مسافرت شان بازگشت داده شده اند.

پالیسی های حفاظت سرحدات آسترالیا چه است؟

آسترالیا تدابیر شدید حفاظت سرحدات خویشرا جهت مبارزه و نابودی قاچاق انسانها، جلوگیری از ضایع شدن جانهای انسانها در ابحار و حفاظت سرحدات اش روی دست گرفته است.

هرشخصیکه تلاش کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی وارد آسترالیا شود، به کشور محل آغاز مسافرتش بازگشت داده خواهد شد، مسکن گزین شدن در آسترالیا هرگز یک گزینه نخواهد بود. اگر خانواده یا دوستان تان بدون ویزه سوار یک کشتی شوند، ایشان هرگز در آسترالیا ماندگار نخواهند شد.

آیا این قوانین شامل حال همه اشخاص می شود؟

بله. هرشخصیکه تلاش کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا سفر کند به کشور محل آغاز مسافرتش بازگشت داده خواهد شد. این قوانین شامل حال همه اشخاص می شود: خانواده ها، اطفال، اطفال بدون سرپرست، اشخاص تعلیم یافته و ماهر – هیچگونه استثنایی وجود ندارد.

به گفته های قاچاقبران انسانها گوش نکنید، ایشان دروغ می گویند...

ما میدانیم که قاچاقبران انسانها به دروغ گفتن هایشان برای اشخاص بیچاره ایکه تلاش دارند در آسترالیا مسکن گزین شوند، ادامه می دهند. قاچاقبران انسانها به جز از جنایتکارانی که زندگی خانواده شما را به خطر انداخته و پول های شانرا می گیرند، چیز دیگری نیستند.

قاچاقبران انسانها برای دوستان و خانواده شما می گویند که رفتن به آسترالیا آسان است، یا پالیسی های آسترالیا نرم تر می شوند. به ایشان بگوئید که به دروغ های قاچاقبران انسانها باور نکنند! شما بدون ویزه در آسترالیا مستقر نخواهید شد. دولت آسترالیا موقف جدی خود را تغیر نداده است و نخواهد داد.

به گفته های قاچاقبران انسانها که برای دوستان و خانوداده شما می گویند این قوانین شامل حال ایشان نمی شود یا بزودی تغیر خواهند کرد، گوش نکنند. این قوانین شامل حال ایشان می شوند، هیچگونه استثنایی وجود ندارد. برایشان اجازه ندهید که سفر کنند!

هرشخصیکه تلاش کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا سفر کند در آسترالیا مستقر نخواهد شد. برای خانواده و دوستان تان بگوئید که قبل از به هدر دادن پول هایشان دوباره فکر کنند.

چطور عزیزانم می توانند در آسترالیا مستقر شوند؟

اشخاصیکه می خواهند در آسترالیا مسکن گزین شوند، یا کسانیکه در آسترالیا دوستان و خانواده دارند و در فکر مسکن گزین شدن در آسترالیا هستند، باید بخاطر داشته باشند که یک راه قانونی برای آمدن به آسترالیا موجود است. اگر تلاش کنید که بطور غیرقانونی وارد آسترالیا شوید، هرگز در اینجا مسکن گزین نخواهید شد.

The Department of Immigration and Border Protection دارای یک پروگرام استقرار مجدد خارج از کشور تحت چوکات پروگرام بشردوستانه و پناهندگی دولت آسترالیا می باشد. این پروگرام شامل استقرار مجدد اشخاص نیازمند دریافت مساعدت های بشردوستانه آسترالیا که فاقد کدام راه حل دوامدار اند، می باشد.

برای آنعده اشخاصیکه واجد شرایط پروگرام استقرار مجدد خارج از کشور نمی باشند، و می خواهند که برای کار کردن به آسترالیا بیایند، ایشان باید برای یک ویزه کار درخواست دهند.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به شیوه های مهاجرت قانونی به آسترالیا، لطفاً به ویب سایت Department of Immigration and Border Protection به آدرس: http://www.border.gov.au/