در آسترالیا

هرشخصیکه سعی کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی وارد آسترالیا گردد، بازگشت داده خواهد شد و یا به کشور اصلی اش فرستاده می شود.

سرحدات آسترالیا بروی هر شخصیکه سعی کند بطور غیرقانونی وارد آسترالیا گردد، بسته می باشد و این سرحدات همینطور مسدود باقی خواهند ماند.

با سفر کردن بطور غیرقانونی به آسترالیا، شما هیچگونه مفاد مالی بدست نخواهید آورد.

نگذارید دوستان و خانواده شما فریب دروغ های قاچاقبران انسانها را بخورند.

قاچاقبران انسانها پول های خانواده شما را گرفته و ایشانرا به خطر می اندازند.

جایگزین شدن در آسترالیا هرگز یک گزینه برای هر شخصیکه سعی کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا بیاید، نخواهد بود.

عملیات سرحدات مستقل

آسترالیا تدابیر شدید امنیتی سرحدات خود را به منظور مبارزه علیه قاچاق انسانها، جلوگیری از مرگ و میر اشخاص در ابحار و حفاظت سرحدات آسترالیا روی دست گرفته است. هر شخصیکه سعی کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا سفر کند، هرگز در آسترالیا مستقر نخواهد شد.

This poster represents the 'you will be turned back' policy. The poster directs the reader to www.australia.gov.au/novisa

تحت عملیات سرحدات مستقل، هر شخصیکه سعی کند بطور غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا سفر کند، به کشور محل آغاز مسافرتش بازگشت داده خواهد شد.

استقرار در آسترالیا هرگز یک گزینه برای هر شخصیکه بطور غیرقانونی ذریعه کشتی به آسترالیا سفر کند، نخواهد بود.

این قوانین شامل حال همه اشخاص می شود: خانواده ها، اطفال بدون سرپرست، اشخاص تعلیم یافته و ماهر. هیچگونه استثنایی وجود ندارد.

 1000 روز سرحدات مستحکم و محفوظ

پول خود را به هدر ندهید – قاچاقبران انسانها دروغ می گویند

مصؤنیت خانواده و دوستان تانرا با پرداختن پول به قاچاقبران انسانها به مخاطره نه اندازید. اگر خانواده یا دوستان تان بدون ویزه ذریعه کشتی به آسترالیا سفر کنند، ایشان هرگز در آسترالیا مستقر نخواهند شد.

حتی اگر ایشان بحیث پناهنده نیز شناخته شوند، بازهم در آسترالیا مستقر نخواهند شد.

این تدابیر به منظور متوقف ساختن قاچاق انسانها و ضایع شدن بیشتر حیات انسانها در ابحار معرفی گردیده است.

ثبت نام نزد کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در اندونیزیا

دولت آسترالیا مقررات استقرار پناهندگان خویشرا از کشور اندونیزیا تغیر داده است.

اگر بتاریخ 1 جولای 2014 یا بعد آن به اندونیزیا سفر کرده اید و نزد UNHCR ثبت نام کرده اید، شما مستحق استقرار مجدد در آسترالیا نمی باشید.

همچنان سهمیه استقرار مجدد از اندونیزیا به آسترالیا برای اشخاصیکه قبل از تاریخ 1 جولای 2014 نزد UNHCR در اندونیزیا ثبت نام کرده اند، نیز کاهش یافته است.

این قوانین شامل حال همه اشخاص می شود. هیچگونه استثنایی وجود ندارد.

ورقه معلوماتی