ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ပင္ပ

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ ေလွျဖင့္ ဆိုက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ မည္သူမဆိုသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခိုင္းခံရပါမည္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခံရပါမည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ဆိုက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ မည္သူမဆို အတြက္ ပိတ္ေနပါသည္၊ ဆက္လက္၍ ပိတ္ေနပါလိမ့္မည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ဆိုက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့့္ မည္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အက်ဳိးေက်းဇူးမွ် ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

လူခိုးသြင္းသူမ်ား၏ လိမ္လည္ေျပာစကားျဖင့္ အလိမ္မခံပါႏွင့္၊ သူတို႔သည္ သင္၏ ေငြေၾကးကို ယူယံုသာရွိမည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ ဆိုက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ၿပီး အလြန္႔အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးေသာ နယ္စပ္မ်ား စီမံခ်က္

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ပင္လယ္ျပင္၌ အသက္ဆံုးရႈံးမႈကို တားဆီးရန္ႏွင့္ လူခိုးသြင္းမႈ အလုပ္ကြန္ျခာမ်ားကို ခ်ိနဲ႕သြားေစရန္တို႔အတြက္ တင္းမာေသာ နယ္စပ္ အကာအကြယ္ေပးေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ ခ်မွတ္ထားပါသည္။

This poster represents the 'you will be turned back' policy. The poster directs the reader to www.australia.gov.au/novisa

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးေသာ နယ္စပ္မ်ား စီမံခ်က္ (OSB) အရ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ ခရီးထြက္လာရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို မိမိတို႔ ထြက္ခြာလာရာ ႏုိင္ငံသို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခိုင္းမည္ျဖစ္သည္။

ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ ခရီးထြက္လာသည့္ မည္သူမဆို အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ ေလွ်ာက္လႊာစိစစ္ေပးေရးႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးတို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ် နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသည္ မိမိ၏ နယ္စပ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ လူခိုးသြင္းမႈ၏ တရားမဝင္ လုပ္ရပ္ အဆံုးသတ္ေရးကို ဆက္လက္၍ ကတိကဝတ္ျပဳ တာဝန္ယူထားလ်က္ ရွိေနပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသည္ နယ္ေျမျပင္ပ ဆက္သြယ္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသို႔ ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ လာေရာက္ရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိၾကသည့္ လူမ်ားအား ၄င္းတို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံကို ေနအိမ္အျဖစ္ မည္သည့္အခါမွ် လုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဖတ္ရႈရန္- ရက္ေပါင္း 1000 ခိုင္မာၿပီး လံုၿခံဳသည့္ နယ္စပ္မ်ား

 လူခိုးသြင္းသူမ်ား၏ လိမ္လည္မႈမ်ားကို မယံုၾကည္ၾကပါႏွင့္။

အခ်ိန္ၾကာလာလွ်င္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိမိ၏ မူဝါဒကို ေပ်ာ့ေျပာင္းလာလိမ့္မည္ဟု လူခိုးသြင္းသူမ်ားက ေျပာပါလိမ့္မည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ မိမိ၏ တင္းမာသည့္ အေနအထားကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ၊ ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ပါ။

ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည့္ မည္သူမဆိုသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ အေျခခ်ေပးခံရမည္ မဟုတ္ပါ။

စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ — မိသားစုမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ လူႀကီးအေဖာ္ လိုက္ပါလာျခင္းမရွိသည့္ ကေလးမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ ျခြင္းခ်က္ မရွိပါ။

သင့္ ေငြေၾကးကို မျဖဳန္းတည္းပါႏွင့္။ လူခိုးသြင္းသူမ်ား၏ လိမ္လည္မႈမ်ားကို မယံုၾကည္ၾကပါႏွင့္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ UNHCR ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္အေျခခ်ေရးဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ 2014 ခု ဇူလိုင္လ 1 ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ၄င္းရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီးရံုး [UNHCR] တြင္မွတ္ပံုတင္လွ်င္ သင့္အား ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေပးရန္အတြက္ စဥ္းစားေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

2014 ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ 1 ရက္ေန႔ မတုိင္မီ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ UNHCR ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လူမ်ားသို႔ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ခ်ေပးသည့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေပးေရး ေနရာအေရအတြက္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ၄င္းတြင္ ျခြင္းခ်က္ မရွိပါ။

အခ်က္အလက္စာရြက္

အခ်က္အလက္ပိုမ်ား

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဒုကၡသည္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက Refugee and Humanitarian တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

ဒုကၡသည္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာဆိုင္ရာ ဗီဇာမ်ား အေပၚ လတ္တေလာ ေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက Refugee and humanitarian visas တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

ဒုကၡသည္မ်ား၊ နယ္ေျမျပင္ပ ေလွ်ာက္လႊာစိစစ္ေရး၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေပးေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ခ်ထားမႈမ်ား ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ ဒုကၡသည္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ထားသည့္သတင္းမ်ားကို ရယူရန္ Department of Immigration and Border Protection's newsroom တြင္ၾကည့္ရႈပါ။