နယ္စပ္မ်ား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္

အိုအက္စ္ဘီ ပူးတြဲ ေအဂ်င္စီ လုပ္ငန္း တပ္ဖြဲ႕ သည္ တစ္ေပါင္းတည္းေသာ အစိုးရ-ကနဦးစီမံခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္သည္၊ ဗဟိုအစိုးရ ေအဂ်င္စီရံုး အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔က ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး စီမံခ်က္ လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႕ျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား သည္။ ၄င္းလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ားမွာ-

  • ေႏွာင့္ယွက္ေရးႏွင့္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ — Australian Federal Police က ဦးစီးသည္
  • ရွာေဖြေရး၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ — ၄င္းတြင္ ေရေၾကာင္း နယ္စပ္တပ္ ပါဝင္ၿပီး Australian Border Force က ဦးစီးသည္
  • ရွာေဖြေရးႏွင့္ ဖယ္ရွားေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ — Australian Border Force က ဦးစီးသည္

ဖြဲ႕စည္းပံုဇယား  (63KB PDF)

သတင္း

အားလံုးေသာ OSB ဆက္ႏႊယ္သည့္ မီဒီယာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားႏွင့္ ေရးသားခ်က္မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ newsroom တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။