သစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ ေလွျဖင့္ ဆိုက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ မည္သူမဆိုသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခိုင္းခံရပါမည္ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခံရပါမည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ဆိုက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ မည္သူမဆို အတြက္ ပိတ္ေနပါသည္၊ ဆက္လက္၍ ပိတ္ေနပါလိမ့္မည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္ ဆိုက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းအားျဖင့့္ မည္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အက်ဳိးေက်းဇူးမွ် ရွိမည္မဟုတ္ပါ။

သင့္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားအား လူခိုးသြင္းသူမ်ား၏ လိမ္ညာမႈကို မခံေစပါႏွင့္။

လူခိုးသြင္းသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ေငြေၾကးကိုယူမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ မိသားစုသည္ အႏၱရာယ္တြင္းက်ေရာက္ပါမည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးသည္ ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ လာေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ မည္သူမဆို အတြက္ မည္သည့္အခါမွ် နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးေသာ နယ္စပ္မ်ား စီမံခ်က္

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ေရေၾကာင္းျဖင့္ လူခိုးသြင္းမႈကို တြန္းလွန္ရန္၊ ပင္လယ္ျပင္၌ အသက္ဆံုးရႈံးမႈကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ တင္းမာေသာ အကာအကြယ္ေပးေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ လာေရာက္ရန္ အားထုတ္သည့္ မည္သူမဆိုသည္ မည္သည့္အခါမွ် ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံကို ေနအိမ္အျဖစ္ လုပ္၍ မရပါ။

This poster represents the 'you will be turned back' policy. The poster directs the reader to www.australia.gov.au/novisa

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးေသာ နယ္စပ္မ်ား စီမံခ်က္ အရ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ ခရီးထြက္လာရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သည့္ မည္သူ႔ကိုမဆို မိမိတို႔ ထြက္ခြာလာရာ ႏုိင္ငံသို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခိုင္းမည္ျဖစ္သည္။

ေလွျဖင့္ တရားမဝင္ ခရီးထြက္လာသည့္ မည္သူမဆို အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးသည္ မည္သည့္အခါမွ် နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။

စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူတိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ — မိသားစုမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ လူႀကီးအေဖာ္ လိုက္ပါလာျခင္းမရွိသည့္ ကေလးမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ားတို႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ ျခြင္းခ်က္ မရွိပါ။

ရက္ေပါင္း 1000 ခိုင္မာၿပီး လံုၿခံဳသည့္ နယ္စပ္မ်ား

သင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို မျဖဳန္းပါႏွင့္ — လူခိုးသြင္းသူမ်ားသည္ လိမ္ညာေနပါသည္

သင့္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို လူခိုးသြင္းသူမ်ားအား ေငြေၾကးေပးျခင္းအားျဖင့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္အရဲမစြန္႔လိုက္ပါႏွင့္။ အကယ္၍ သင့္ မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ဗီဇာ တစ္ခု မရွိပဲ ေလွျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္လာလွ်င္ သူတို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ခံရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

အကယ္၍ သူတို႔အား ခိုလႈံဒုကၡသည္ တစ္ဦးအျဖစ္ ေတြ႕ရွိရသည့္တိုင္ေအာင္ သူတို႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဤအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လူခိုးသြင္းသူမ်ားအား အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္၌ ထပ္ဆင့္ အသက္ဆံုးရႈံးမႈအား အဆံုးသတ္ရန္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ UNHCR ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္အေျခခ်ေရးဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မိမိ၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ 2014 ခု ဇူလိုင္လ 1 ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ၄င္းရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္၍ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီးရံုး [UNHCR] တြင္မွတ္ပံုတင္လွ်င္ သင့္အား ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေပးရန္အတြက္ စဥ္းစားေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

2014 ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ 1 ရက္ေန႔ မတုိင္မီ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ UNHCR ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ လူမ်ားသို႔ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ခ်ေပးသည့္ ျပန္လည္အေျခခ်ေပးေရး ေနရာအေရအတြက္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ၄င္းတြင္ ျခြင္းခ်က္ မရွိပါ။

အခ်က္အလက္စာရြက္